woF1 Racingaryş Elektrik Go Karts arzan bahaly dynç alyş seýilgähi karting kluby üçin gowy baha

Gysga düşündiriş:

woF1 Racingaryş Elektrik Go Karts arzan bahalar Dynç alyş seýilgähi Karting kluby üçin ulular we çagalar üçin gowy karta


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

woF1 Racing Electric Go Karts Cheap Price Good Quality For Amusement Park Carting Club Off  (1)

Kartingiň taryhy gaty uzyn we daşary ýurtlardan Hytaýa ýaýrady.Karting, kiçi sport awtoulagyny aňladýan KARTING-iň iňlis dilinde terjimesidir.Karting Gündogar Europeewropada 1940-njy ýylda peýda bolup başlady we 1950-nji ýyllaryň ahyrynda diňe Europeewropada we ABŞ-da meşhur boldy we çalt ösdi.Kartlary sürmek aňsat, howpsuz we tolgundyryjy.Şonuň üçin dünýäni çaltlyk bilen süpürdi we awtoulag sportynda “karaoke” hökmünde ýerlikli suratlandyrylyp bilner, ýagny erkekler, aýallar we çagalar maşyn sürüp-sürmeýändiklerine garamazdan karta sürüp bilerler.Kart kartoçkasyny işletmek aňsat we sürüjilik şahadatnamasy talap edilmeýär.

Altynjy nesil elektrik çagalar kartasy, tizlenme datçigi, ajaýyp hereketlendirijisi bilen HVFOX Kart tarapyndan özbaşdak işlenip düzüldi.
Öndürijiligiň hemme taraplaýyn kämilleşdirilmegi, hiliň kepili Iňlis ýokary derejeli dizaýnerleri gözlegde we ösüşde hyzmatdaşlyk edýärler.
Tizligi 3-3 ýaş aralygyndaky oýunçylary kanagatlandyryp bilýän 0-35-den sazlap bolýar.
Üç sagat batareýanyň ömri.

ico (3)

Iki gezek hereketlendiriji, güýçlenýän güýç, uçmagyň hezilinden lezzet alýar

Çalt seslenme we pes sesli ýetişen we ygtybarly arka oturdylan iki tigirli hereketlendiriji shemany kabul edýär.Işlemek gaty duýgur we tizlendirijä ýeňil basan wagtyňyzda güýç çykaryş duýgusyny başdan geçirip bilersiňiz.Groundere düşmek we tizlenmek hiç haçan aňsat we täsirli bolmandy.

woF1 Racing Electric Go Karts Cheap Price Good Quality For Amusement Park Carting Club Off  (3)
ico (3)

Sürüjilik duýgusyny başdan geçiriň, howpsuzlyk kepillendirilýär

woF1 Racing Electric Go Karts Cheap Price Good Quality For Amusement Park Carting Club Off  (4)

Howpsuzlyk çagalaryň kart sürmeginiň esasy özenidir.Doly örtük gabygyny we ýykylan diwary döretmek üçin HDPE materialyny ulanýarys.Dört nokatly howpsuzlyk kemerleri, rulon kafesi bilen enjamlaşdyrylan.Gabat gelýän ýaryş kostýumlary, kaskalar, boýnuň goragçylary we döş goragçylary çagalara we ýetginjeklere howpsuzlygy goramak boýunça giňişleýin çäreleri üpjün edýär.

ico (3)

Endokary derejeli tendensiýa işleýşi

Iň kiçi öwrüm radiusy bary-ýogy 1,6 m, hatda dar ýollarda-da rahat geçip bilýär we ses çalt we durnukly bolýar.

woF1 Racing Electric Go Karts Cheap Price Good Quality For Amusement Park Carting Club Off  (5)
ico (3)

batareýanyň ömri

woF1 Racing Electric Go Karts Cheap Price Good Quality For Amusement Park Carting Club Off  (6)

Bagt hiç wagt durmaz ýaly ýeke-täk güýç çalşygy
Yzky batareýa bölümini açmak we üznüksiz işlemegi üpjün etmek üçin ätiýaçlyk batareýany çalt çalyşmak üçin ädimleri ýerine ýetiriň.

ico (3)

HVFOX06 Tehniki parametrler

Ulagyň ululygy (L * W * H) 1300 * 860 * 880 ± 30 (mm) Bahalandyrylan güýç 700w
Çarçuwaly material Erişli polat Bahalandyrylan Tok 18Nm
Işleýän naprýa .eniýe 38.4V Radiusy öwürmek 1.6m
Grounderiň iň pes arassalanylyşy 40mm Iň ýokary tizlik 35km / sag
Tigir bazasy 750mm Lityum batareýasy 38.4V15Ah
Pedal Sazlanylýan bukja Zarýad beriş wagty 3-4 sag
Tormoz ulgamy Elektron tormoz Sürüji wagty 2-3s
Tizligi kadalaşdyrmak Programma akyl operasiýasy Çaknyşyklara garşy görnüş HDPE beýikligi we galyňlygy
Arassa agram 60kg Iň ýokary göteriji agram 80kg
Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (1)

  • Öňki:
  • Indiki: