Lomaý satuwdan gowy baha satyn alyň Çagalar Buggy Racing Karting Go Karts

Gysga düşündiriş:

Bäsleşikde HVFOX Kartingiň baýrakly işi HVFOX-05.Bu önüm esasy tehnologiýalary birleşdirýär we giňişleýin tejribe doly täzelenýär!Önümiň tizligi 35 km / sag çenli ep-esli gowulaşdy we çagalara has hakyky ýaryş tejribesini getirdi!Dizaýn has tertipli we aerodinamiki öndürijilige laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (4)

HVFOX (halkara) Çagalar Kart kluby, kart medeniýetini ýaýratmaga we kart sportyny wagyz etmäge borçlanýar, gyzyklanma okuwlary, sürüjilik ukyplary, ýaryş guramasy, çagalaryň bäsdeşlik pudagy platformasyny gözlemek we ösdürmek arkaly döredilýär.Karting sürmek we tälim bermek, karting ýaryşlaryny guramak, sebitleýin we milli karting ýaryşlaryna we beýleki görnüşlere gatnaşmak, karting hakda has köp çagalara habar bermek, karting sporty bilen meşgullanmak we köpçülikleýin ýaryş binýadyny ösdürmek arkaly.

ico (3)

Toplumlaýyn polat çarçuwasy, güýçli we çydamly material.

HVFOX - 05, özboluşly integrirlenen polat çarçuwaly dizaýn 2-3 sany göteriji güýji göterip biler, durnukly super pes şassi sürüjini has ygtybarly eder, rol oýnamak howpy bolmaz.Patentlenen tertipli dizaýn, tendensiýa has köp ýaryş stili.Daşky gurşawy goramak çig maly, Europeanewropanyň standart E0 derejesi.

Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (7)
ico (3)

Tor gözegçiligi APP

pd

HVFOX Kart, platforma, platforma operatorlary, agza platforma dört esasy bölek we meýdan gözegçilik platformasy, garaşsyz statistika maglumatlary, barlagdan soň çykdajylary ýatyrmak, agzalary dolandyrmak we ş.m. tarapyndan garaşsyz gözleg we ösüşe eýe.
Vehicleshli ulaglary uzakdan dolandyrmagy, tizligi, amatly işlemek ýaly wagt maglumatlary, zähmet çykdajylaryny we dolandyryş çykdajylaryny azaldyp bilýän internete birikdirilen zatlaryň hemmesi.
Çaganyň howpsuzlygyny göz öňünde tutuň.Remotehli uzakdan dolandyrmak ene-atalaryň aladalaryny ýok etmek üçin howpsuzlygy ulanmak, bufer mehanizmine eýe bolup biler.

ico (3)

Ultra uzyn ömri batareýasy

HVFOX KART batareýany çalt üýtgetmek funksiýasyna eýedir.Batareýany ýygnamagy we korpusyň gabygyny öz içine alýar.Fýuzeliň yzky böleginde batareýa bölümi bar.Bedeniň gabygyndaky tokly erkek wilkany batareýanyň gurnamasyndaky tok wilkasyna birikdireniňizden soň, batareýany ýygnamagy tutuşlygyna batareýa bölümine salyň.Batareýany ýygnamak, gulplama gurluşy bilen batareýa korpusy bilen gulplanýar.Batareýa paketini çekmek bilen awtoulagdan çalt aýryp bolýar we kartany doly zarýadly batareýa bilen çalşyp bolýar.

Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (6)
ico (3)

Sine tolkun güýji ulgamy

Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (9)

“HVFOX Kart” has ýokary tizlikli we täsirli goşa integrirlenen tigirli hereketlendiriji garaşsyz hereketlendiriji ulgamy kabul edýär.Kuwwatyň has akylly paýlanyşy, burç öndürijiligini çalt we täsirli gowulandyrmak.Awtoulag derejeli gara altyn sinus tolkun sürüjisi, asuda, durnukly we täsirli.

ico (3)

Periferiýa ýumşak paket çaknyşygy

Bäşinji nesil gyzyl guýruk tilki kardini, asyl, güýçli güýji, ýokary öndürijiligini saklamakdan başga-da, periferiýa ýumşak paket çaknyşygyny ýokarlandyrýar, önümiň howpsuzlygyny we dowamlylygyny ep-esli ýokarlandyrdy.Asmana götermek kartoçkany has salkyn görnüşe, has güýçli edýär, karting tizligini we hyjuwyny çagalara has hakyky tejribe berýär.

Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (9)
ico (3)

Sazlanylýan pedal

Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (14)

Düzülip bilinýän karting pedalyny gurmak mehanizmi, pedalyň belli bir aralykda, asyl çarçuwanyň güýjüni üýtgetmän we ýokary howpsuzlyk bilen bütin ulagyň garşysyna yza we yza sazlanmagyna mümkinçilik berýär.

ico (3)

Kart bölekleriniň diagrammasyna geçiň

Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (8)
Model belgisi

HVFOX05-Pro ​​çagalar

Ulagyň ululygy 1370 * 930 * 600 (mm) Bahalandyrylan güýç 36v700w
Işleýän naprýa .eniýe 36v Bahalandyrylan toque 18Nm
Grounderiň iň pes arassalanylyşy 40mm Bahalandyrylan tizlik 700RPM
Tigir bazasy 900mm Iň ýokary tizlik 35km / sag
Pedal Sazlap bolýar Kuwwat litiý batareýasy
Tormoz ulgamy Elektron tormoz Zarýad beriş wagty 4-5s
Tizligi sazlamak Akylly işlemek Sürüji wagty Takmynan 3s
Arassa agramy 55 kg Iň ýokary göteriji agram 50kg
ico (3)

Giňişleýin tejribäni täzeläň

Çagalaryň arabalaryny satyn almak derejesi ulularyňkydan has ýokary we ýeriň degişlilikde talaplary hem has kiçi.Çagalaryň kartslary çagalaryň güýjüni, gaýduwsyzlygyny, paýhasyny, utgaşdyrylmagyny, duýgynyň tizligini getirýän duýgur gyjyndyrmany we çagalaryň el-aýaklaryny utgaşdyrmak we utgaşdyrmak bilen meşgullanyp biler.

Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (5)
Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (9)
Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (10)
Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (1)

  • Öňki:
  • Indiki: