Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Xingzhihe Power Technology Co., Ltd.”

“Qingdao Xingzhihe Power Technology Co., Ltd.”
gözleg we ösüş, önümçilik, okuw, işlemek we karts satuwyndan soň giňişleýin öndüriji.

Kompaniýanyň astyndaky HVFOX karting markasy ýokary tehnologiýa, ýokary hilli we ýokary abraýa esaslanýar, ussatlygyň ruhuna eýerýär, garaşsyz gözlegleri we ösüşi we öz-özüňi täzelemegi talap edýär we öndürijilik, howpsuzlyk we tejribe üçin iň oňat çözgütleri üpjün edýär. karting

“Hvfox” elektrik kartoçkasy ajaýyp öndürijiligi bilen CEewropa Bileleşiginiň CE şahadatnamasyny aldy we 2021-nji ýyldaky “Şäher häkiminiň kubogy” Çingdao senagat dizaýny Gran Prisinde bürünç medal aldy!CCTV-iň bilelikdäki markasy hökmünde HVFOX elektrik kartoçkasy içerki we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň biragyzdan öwgüsini gazandy!

Häzirki wagtda Hytaýda 20-den gowrak welaýaty we Aziýa, Europeewropa, Amerika we beýleki ýurtlary öz içine alýan 150-den gowrak HVFOX karting okuw merkezi bar.Müşderilere bazardaky sürüjiler tarapyndan gowy görülýän we tanalýan täze sürüjilik tejribesini getirmek üçin Karts yzygiderli täzelenýär.

Üstünligimiz

Kart gözleg, önümçilik, okuw, iş we satuwdan soňky hyzmat üçin bagyşlanan giňişleýin öndüriji.

team

Gözleg we barlag topary

desi

Dizaýner topary

oem

OEM hyzmaty

CE

Şahadatnama

ONE-STOP

Bir nokatly hyzmat

Müşderi hyzmatdaşlygy

Recentlyakynda HVFOX-nyň birnäçe okuw merkezleri açyldy.Birnäçe ýyl mundan ozal gyşky dynç alyşyň kiçi möwsümine ýetip bilmedik hyzmatdaşlar täze ýyldan gysga wagtda taýýarlanarlar we açylar.Mundan başga-da, ýerleri dizaýn edýän täze gol çekilen hyzmatdaşlar köp.HVFOX karting gowy başlangyç etdi!

Hyzmatdaşlarymyzyň goşulmagy biziň ynamymyz we goldawymyzdyr.Amallary saklamak we hyzmatdaşlara girdeji gazanmagy dowam etdirmek üçin Gyzyl guýrukly Fox ýumşak hyzmatlary kämilleşdirmegi dowam etdirýär.Kassanyň ulgamyna eýerip, dükanda müşderileriň nobata durmak ulgamyny döretdik.

Hyzmatdaşlarymyzyň goşulmagy biziň ynamymyz we goldawymyzdyr.Amallary saklamak we hyzmatdaşlara girdeji gazanmagy dowam etdirmek üçin Gyzyl guýrukly Fox ýumşak hyzmatlary kämilleşdirmegi dowam etdirýär.Kassanyň ulgamyna eýerip, dükanda müşderileriň nobata durmak ulgamyny döretdik.

customer (3)
customer (2)
customer (5)
690dcffb
customer (6)

ABŞ bilen habarlaşyň

Qualityokary hilli önümlerimiziň we ajaýyp müşderi hyzmatynyň netijesinde Europeewropa we Amerika ýetýän global satuw toruny gazandyk.
Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Owadan web sahypasyny döretmek üçin zerur zatlaryň hemmesi