HVFOX sport seýilgähi West Coast Wanda okuw merkezi

Basymyrak bol!HVFOX sport seýilgähi West Coast Wanda okuw merkezi açyljak!Çaltlaşdyrylan sprint we burç drift size garşy çykmaga garaşýar!
news5 (1)

HVFOX KARTING
news5 (1)

HVFOX sport seýilgähi, esasan, karton sportyna esaslanýan, trambolinler, gödek galalar we bedenterbiýe giňelmegi ýaly köp sanly çagalar üçin güýmenje taslamalary bilen utgaşdyrylan giňişleýin sport meýdançasydyr.Gyzyl guýrukly tilki karting, çagalary dürli güýmenje tejribeleri bilen üpjün etmek we çagalaryň hemme taraplaýyn ösmegine kömek etmek üçin köp çeşmeleri birleşdirýär!
HVFOX sport seýilgähi West Coast Wanda Plaza

600 inedördül metr super seýilgäh,
sportuň dürli görnüşleri,
Ene-atanyň we çaganyň güýmenjesi üçin ajaýyp saýlaw!
täze dükan açmak,
tükeniksiz gowy habar!
Ilki bilen göz aýlalyň!

3 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalaryň ulalmagyna we ösüş aýratynlyklaryna görä, HVFOX Kart çagalar üçin ýörite kartoçkany özbaşdak döretdi.
Tizlik sagatda 35km ýetip biler.Speedokary tizlikli ýaryş ýaş sürüjiler üçin ajaýyp tejribe üpjün edýär!
Çagalaryň konsentrasiýasyny, reaksiýa ukybyny gowulaşdyryň we fiziki utgaşdyrmagy ýerine ýetiriň.
Çagalaryň şadyýan, ynamly, batyr, güýçli we garaşsyz häsiýetini ösdüriň!
news5 (1)

stadionyň içinde yzarlaň
Dizaýn, F1 professional ýoluna görä ulaldyldy
Burçlara süýşüň, has çalt ylgaň.
Ruly tutuň we duýuň!
news5 (1)

Bäsleşikli sport görnüşi hökmünde ýaryş ýaryşdan aýrylmazdyr.
HVFOX KART, Çellenjer möwsümleriniň ýyllyk milli ligalaryny goşmak bilen yzygiderli çäreleri geçirýär
Professional ýaryş düzgünleri, dürli gyzykly sport görnüşleri.
Has hakyky ýaryş tejribesi bilen, çaga ýaryşçysynyň arzuwyny amala aşyryň!

news5 (1)

news5 (1)

Çagalara karting barada has çuňňur düşünmek we karting medeniýetini ýaýratmak üçin.
HVFOX Karting sport seýilgähinde kart okuw kursy, üç energiýa okuwy, kiçi döredijilik gurnama we uly STEAM gurluşyk kursy hödürlenýär.
Fiziki maşklary, akylly öwrenmegi we ussatlygy ýokarlandyrmagy güýçlendiriň.
Çagalaryň el-aýak ukybyny, sabyrlylygyny we seresaplygyny ýokarlandyryň!

news5 (1)

news5 (1)

news5 (1)

Bedenterbiýe ösüş programmasy
HVFOX Karting sport seýilgähi
On-dan gowrak bedenterbiýe ösüş taslamasyny öz içine alýar
Päsgelçilikleriň süýşmegi, wagt tunelleri, bagtly bäş halka we ş.m.
çagalara gorkularyny ýeňip geçmäge kömek edip biler,
öz mümkinçilikleriňizi ykrar ediň,
Kynçylyklary ýeňip geçmek üçin tutanýerliligi güýçlendiriň,
Utgaşdyryň!

news5 (1)

news5 (1)

Challengehli kynçylyk taslamalaryna hünärmen tälimçiler ýoldaşlyk edýärler.
Çagaňyzyň howpsuzlygy we tejribesi düýbünden kepillendirilýär!

trambolin
news5 (1)

Böküp, durup bilmersiň,
Aýagyňyzdaky çeşmäni basan ýaly.
Birin-birin beýik bökjek boldular.
Diňe çagalar oýnap bilmeýär, ulularam oýnap bilýärler.
Dekompressiýa edip biler, beýik bolup biler, horlanyp biler
Şeýle hem çaganyň deňagramlylyk duýgusyny ösdürýär.
Çagaňyzyň hereketlendirijilik ukybyny ýokarlandyryň!
nejis gala
Çagalaryň tebigy aýratynlyklary üçin niýetlenendir.
Ylmy üç ölçegli kombinasiýa arkaly güýmenje we sporty birleşdirýän çagalar meýdançasy.
Näbelli we howpsuz oýun gurşawyndan doly.Dürli durmuşda gyzykly zatlary başdan geçiriň.
news5 (1)
Gödek gala diňe bir çaganyň ulalmagyna we ösmegine kömek edip bilmez.
Tejribe wagtynda has köp çaga bilen tanyşyň.
Sosial we aragatnaşyk endiklerini ýokarlandyrmak.
Çagalara gyzykly görnüşde paýlaşmagy we hyzmatdaşlygy öwrediň.


Iş wagty: Iýun-13-2022