“Qingdao League” HVFOX karting - Wuyue açylyş oýny üstünlikli tamamlandy!

28-nji maýda HVFOX Karting Çingdao ligasy - Wuyue açylyş oýny!Bu bäsleşige gönüden-göni 100-den gowrak adam gatnaşdy we jemi 35 bäsleşige gatnaşdy.Gyzyl guýrukly tilki tarapyndan geçirilen köp sanly kart ýaryşlaryna köp çagalar gatnaşdy, şonuň üçin sahna tertipli!Sahnadaky atmosfera birneme yssydy, ene-atalar oýna bütin üns bilen tomaşa edýärdiler!Çagaňyzyň gowy netijelerine sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

HVFOX karting Qingdao League (1)
HVFOX karting Qingdao League (2)

Bu ýaryş ýaryşda tizlik we hyjuw bäsleşigini geçirer we ýaryşçylara uçuş sürmek tejribesini berer!Bäsleşik başlamazdan ozal çagalar taýynlyk görüp başladylar, ýaryşyň tertibi boýunça hatara düzüldiler we ene-atalar çagalaryny howsala düşmezlige we köşeşmäge çagyrdylar.

HVFOX karting Qingdao League (4)
HVFOX karting Qingdao League (3)

bäsdeşlik düzgünleri
1 Iki aýlawly ýokary tizlikli päsgelçilik kursy: Bäsleşik wagtynda guramaçylyk komiteti alty sany päsgelçilik toparyny döreder.Gatnaşýanlar öz ugurlaryny saýlaýarlar.Päsgelçilikler bilen çaknyşyp bilmeýärler.Çaknyşykda bir sekunt goşulýar. Bäsleşikler giriş tertibi boýunça ýola çykarlar.Iň soňky reýting ýaryşda ulanylýan wagta görä ediler.
2Bu aýlawly ýokary tizlikli päsgelçilik kursynyň tizligi sagatda 25KM-de birleşdirilýär
3Karta bu gezek 6-njy HVFOX.

HVFOX karting Qingdao League (5)

ýaryş tertibi
Kart HVFOX tarapyndan yzygiderli optimallaşdyryldy we kämilleşdirildi.Awtoulaglaryň birinji neslinden başlap, bu ýaryşda awtoulaglaryň altynjy nesline çenli öndürijilik yzygiderli gowulaşdy we howpsuzlyk güýçlendi.Bäsleşik wagtynda çagalaryň erkin münmegi üçin çagalaryň howpsuzlygy kepillendirilip bilner!

HVFOX karting Qingdao League (6)
HVFOX karting Qingdao League (7)

Thearyş başlandan soň.Bäsleşige gatnaşýanlar tälimçiniň ýolbaşçylygynda kaska geýýärler, howpsuzlyk kemerlerini berkidýärler we tälimçi tizligi sazlady.Çagalar ýaryşa taýyn bolansoň, zakaz berdiler, kiçijik bäsleşige gatnaşyjylar tizlendirijä çykyp, daşary çykdylar.Bäsleşik wagtynda çagalar 100% ünsüni jemlemeli.Sürüjiniň tizligini we burçlary çeýe dolandyrmak ukybyna ökde.Köp çagalar sürüjilik ukybyna gaty ökde we burç endikleri gaty takyk.Käbir çagalar sürüjilik endiklerini öwrenmek üçin henizem köp işlemeli bolýarlar.Thehli çagalar HVFOX kompaniýasy bilen kiçi ýaryşçy bolup bilerler diýip umyt edýärin

HVFOX karting Qingdao League (8)
HVFOX karting Qingdao League (9)

Iki sagatlap dowam eden çekeleşikli ýaryşdan soň çempionlyk, ýaryşda üçünji orny eýeledi.Winningeňiji bolan kiçi ýaryşçylary ilkinji üçlügi gutlalyň!HVFOX ýeňiji çagalar üçin sahy sowgatlar taýýarlady

HVFOX karting Qingdao League (10)

Iş wagty: Iýun-09-2022