HVFOX karting resmi taýdan halkara bazaryna çykdy

P11

Karting, ýokary howpsuzlyk we ýaryş aýratynlyklary bolan ýokary oýnalyp bilinýän ýaryş awtoulagynyň bir görnüşidir.Sürüji şahadatnamasyny talap etmeýär we adamlaryň arasynda gaty meşhur.
Karting gök ummanyň bazaryna degişlidir.Täze bäsdeşlik güýmenje taslamasy hökmünde, soňky iki ýylda Hytaýyň esasy şäherleriniň işewür toparlaryny we ajaýyp ýerlerini çalt eýeledi.Çagalaryň arabalarynyň ösüşi aýratyn çalt bolýar.Statistikalara görä, 2019-njy ýylyň ahyrynda çagalar arabalarynyň bazar paýy 2% bolup, 2020-nji ýylyň ahyryna çenli 12% -e ýetdi. Syýasat we bazaryň islegi sebäpli gök ummanyň bazary burçda gyzyl okeana öwrüler. .

P2

Elektrik karting pudagynda öňdebaryjy marka hökmünde HVFOX Karting ulaglar, ussatlygy öwretmek, çäreleri guramak we gözleg we ösüş nukdaýnazaryndan içgin öwrenýär.Çagaňyza çuňňur sürmek tejribesini beriň.
Içerki bazaryň yzygiderli ösmegi bilen, HVFOX karting daşary ýurt bazarlaryny işjeň ýagdaýda giňeldýär, dünýä ünsi jemleýär we önüm gözleglerini we ösüş tagallalaryny, tehnologiýany kämilleşdirýär we halkara bazary üçin çagalar kartlaryny üstünlikli ösdürýär.

P3

Kompaniýa tarapyndan işe girizilen HVFOX seriýaly kartlar, esasanam HVFOX-05 pro, dokumadan doly atmosfera, 2 patente we daşary ýurtly sarp edijiler tarapyndan çuňňur söýülýän iňlis diline gözegçilik ulgamyna eýe.Önüm çykarylandan gysga wagtyň içinde daşary ýurtly müşderileriň köpüsinden sorag aldy we gysga wagtyň içinde sargyt aldy.

P4

Bazar tarapyndan höweslendirilen HVFOX karting, halkara bazara girmegini çaltlaşdyrýar, degişli önümleri dikligine we keseligine ösdürýär we HVFOX karting markasynyň ýurtdan we dünýä çykmagyna mümkinçilik berýär!
Biziň tagallalarymyz bilen daşary ýurt söwdasy gowy başlandy.Häzirki wagtda HVFOX karting Europeanewropa we Amerikan bazarlaryna çykdy we köp daşary söwda kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etdi.Europeanewropa, Amerikan we Günorta-Gündogar Aziýa bazarlaryna esaslanyp, kem-kemden dünýä ýaýrady.HVFOX karting, has köp hyzmatdaşlara garaşýar!


Poçta wagty: 21-2022-nji aprel