HVFOX Karting heläkçiligi päsgelçilikli ýol päsgelçilikleri Kart ýoly hemişelik gidýär

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Go-karting gyzykly we özüne çekiji sport görnüşidir.Kart kartoçkasyny sürmek sürüjilere diňe bir ýokary fiziki we görüş gyjyndyrmasy we gyzyklylyk getirip bilmez, eýsem ýaşlar üçin kynçylyklara we kynçylyklara garamazdan batyrgaý we batyrgaý bolmagy öwredip biler.Ruh we gowy psihologiki hil, tertip-düzgüne we dürli kanunlara we düzgünlere aňsatlyk bilen boýun egmek, gowy ahlak düşünjesini döretmek, jemgyýetçilik ösüşine uýgunlaşmak we awtoulag sürmek tehnologiýasyny, awtoulaglar we mehaniki umumy düşünjeler baradaky esasy teoretiki bilimleri we el-ele bermek ukybyny ýokarlandyrmak.

HVFOX Karting Crash Barrier Road Barriers Tracks Go Kart Track Permanent (3)
HVFOX Karting Crash Barrier Road Barriers Tracks Go Kart Track Permanent (8)

Kart kartoçkalarynyň bu görnüşleri, bagly päsgelçilikleriň arasynda iň ýokary täsir siňdirişi we ýaýramagy üçin çydamlylyk bilen çeýeligiň arasynda iň oňat deňagramlylyk hökmünde bilinýär.Dolandyrylýan siňdiriş çözgüdi yza gaýdýan täsiriň öňüni alýar we sürüjiniň howpsuzlygyny üpjün edýär we karta zeperini azaldýar.

Polietilen listlerdäki karta ýoly berk we çydamlydyr.Dürli galyňlyk we beýiklik dürli ýerlere gabat gelip biler we bir bölek polat çarçuwanyň düýbi aýratyn berkdir.Esasy baglanyşygyň çeşmeleri ýoluň şok garşylygyny ýokarlandyrýar.Ylmy dizaýn, ýokary tizlikli hünärmenler üçin göterijilik ukybyny has hünärli we has amatly edýär.Dürli dekal dizaýnlar ýoluň dürli dizaýnlaryny görkezip biler.Bahary müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli reňklerde boýap bolýar we şahsylaşdyrylan nyşany bar

HVFOX Karting Crash Barrier Road Barriers Tracks Go Kart Track Permanent (6)
HVFOX Karting Crash Barrier Road Barriers Tracks Go Kart Track Permanent (4)

I HIGH GOWY SYITYASAT MATERIALLARY, SYITYASY INTELLIGENSI .ANY öz içine alýar
Standart dereje, ýokary täsir garşylygy, ýokary güýç
Garşylyk, garrylyk garşylygy geýiň
Karta garşy çaknyşyk buferi üçin ulanylýar
Kauçuk material

Model belgisi

HVFOX Track

Garawul ölçegi 300 * 10 mm 300 * 15 mm 400 * 15 mm
Cksollary goramak Gorag plastinkasy
Düşek goldawy Ulular ýoly
Üçin ulanylýar Kart buferi we şokdan goramak
Aýratynlyk Gowy yrgyldy; Daşky gurşawy goramak; Poslama garşy
HVFOX Karting Crash Barrier Road Barriers Tracks Go Kart Track Permanent (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary